رضایت هنرجو

رضایت هنرجو از کیفیت آموزش اصل مهم در فعالیت ماست√

در زیر به ترتیب نظر هنرجوهای عزیز را در خصوص نحوه آموزش در طلاسازشو را ببینید.

“در فهرست پخش با کلیک روی عنوان، فیلم مربوط به هر یک از هنرجوها را خواهید دید”.

۱- نظر الهام عزیز در خصوص نحوه آموزش

۲- نظر عادل و مهیار عزیز در خصوص آموزش

۳- نظر هادی عزیز در خصوص آموزش

۴- نظر مصطفی عزیز در خصوص آموزش

۵- نظر مرتضی عزیز در خصوص نحوه آموزش

پیمایش به بالا